5.0.210501
Added multiple configuration profiles:
- since there has also been a change in the system file "/etc/enigma2/settings",
it is recommended to delete "chocholousekpicons" old configuration entries, for example using an online script:
wget -qO- --no-check-certificate "https://github.com/s3n0/e2plugins/raw/master/ChocholousekPicons/online-setup" | bash -s del-config
The ability to check and save the plugin configuration is removed:
- the plugin configuration is SAVED AUTOMATICALLY and immediately after each change
- the red "Exit" button has been replaced by "Profile reset" for this purpose
- the green button is used to exit the plugin
New option to add default picon directories, for Enigma2 administrators and developers:
- create a text file "/etc/enigma2/chocholousekpicons.cfg" (Unix/Linux newlines)
- insert the configuration section [picon_dir] into the file and insert the required directories to the picons below it (one line = one directory)
- note: this file will also be used instead of the original file "/etc/enigma2/3rd_party_picons.ini",
which was intended for downloading external archives 7z with picons (for example SRN picons) - only under configuration profile number 1 !!!,
just add a configuration section named [picon_url]
- comments are allowed with a "#" sign at the beginning of the line
- example file content:

# /etc/enigma2/chocholousekpicons.cfg

[picon_dir]
### picon directories - for PurE2 needs:
/media/ppmedia/picon
/media/ppmedia/picon_50x30
/data/picon_100x60
### picon directories - for Ellano.sk needs:
/usr/share/enigma2/hdg17_files/picon

#[picon_url]
#http://download.test.net/files/my_picons.7z
#http://example.com/files/iptv-special-picons.7z

5.0.210501
Přidáno více konfiguračních profilů:
- protože došlo také ke změně v systémovém souboru „/etc/enigma2/settings“,
doporučuje se odstranit staré konfigurační položky „chocholousekpicons“, například pomocí online skriptu:
wget -qO- --no-check-certificate "https://github.com/s3n0/e2plugins/raw/master/ChocholousekPicons/online-setup" | bash -s del-config
Možnost kontroly a uložení konfigurace pluginu byla odstraněna:
- konfigurace pluginu je ULOŽENA AUTOMATICKY a okamžitě po každé změně
- červené tlačítko „Konec“ bylo pro tento účel nahrazeno „Obnovením profilu“
- zelené tlačítko slouží k ukončení pluginu
Nová možnost přidání výchozích adresářů picon pro administrátory a vývojáře Enigma2:
- vytvořit textový soubor "/etc/enigma2/chocholousekpicons.cfg" (nové řádky Unix/Linux)
- vložte konfigurační sekci [picon_dir] do souboru a vložte požadované adresáře do piconů pod ním (jeden řádek = jeden adresář)
- poznámka: tento soubor bude použit také místo původního souboru "/etc/enigma2/3rd_party_picons.ini",
který byl určen ke stahování externích archivů 7z s picony (například SRN picony) - pouze pod konfiguračním profilem číslo 1 !!!,
stačí přidat konfigurační sekci s názvem [picon_url]
- komentáře jsou povoleny se znaménkem "#" na začátku řádku
- příklad obsahu souboru:

# /etc/enigma2/chocholousekpicons.cfg

[picon_dir]
### adresáře picon - pro potřeby PurE2:
/media/ppmedia/picon
/media/ppmedia/picon_50x30
/data /picon_100x60
### adresáře picon - pro Ellano.sk potřebuje:
/usr/share/enigma2/hdg17_files/picon

# [picon_url]
#http: //download.test.net/files/my_picons.7z
#http: //example.com/soubory/iptv-special-picons.7z