Nastala (ne)známá chyba, prosím kontaktujte mne aby mohl chybu napravit, děkuji.

Pravidla pro stahování:
1 – Stahujte jen ty balíčky pro satelitní pozice které aktivně používáte.
2 – Ke stažení používejte prohlížeč www, plagin chocholoušek picon, vestavěný stahovací manager v HDG / FHDG a nebo Demon Editor.
3 – Stahujte jen s rezidentních IP adres, nepoužívejte IP které často používají spameři či roboti a nebo ti jež nepřejí tomuto serveru.
4 – Aktualizujte picony maximálně jednou za týden, aktualizace balíčků se prováděna jednou týdně ne častěji.
5 – Nepoužívejte plaginy do prohlížečů na úpravu download linků.
6 – Důrazně nedoporučuji používat vícenásobné stahování nebo stahovaci managery, může to vést pro Vás k omezením na webu. Nedoporučuji během čekání na začátek stahování neustále klikat na odkazy ke stažení, o5 můžete byt na webu omezen. Také opakované klepnutí na jeden a ten sám link vygeneruje chybu!
7 – Při problémech pište zde, popište problém určitě jej spolu vyřešíme.

An (un)known error occurred, please contact me so he can fix the error, thank you.

DownLoad rules:
1 – Download only those satellite position packages that you are actively using.
2 – To download, use the www browser, picon plagin, the built-in download manager in HDG / FHDG or Demon Editor.
3 – Download only with resident IP addresses, do not use IPs that are often used by spammers or robots or those that do not want this server.
4 – Update the picons no more than once a week, the packages is updated once a week no more often.
5 – Do not use browser plugins to edit download links.
6 – I strongly do not recommend using multiple downloads or download managers, as this may lead to web restrictions for you. I do not recommend constantly clicking on the download links while waiting for the download to start, you may be limited on the web. Also, repeated clicking on the link will generate an error!
7 – In case of problems, write here, describe the problem, we will definitely solve it together.

Thanks Chocholoušek